Vino Župa A.D. je među liderima u proizvodnji vina i voćnih sokova u Srbiji i zemljama u okruženju i respektovani proizvođač na širem evropskom i svetskom tržištu.

Razvojem proizvodnje i prerade voća i povrća svrstala se među vodeće proizvođače u zemlji. Angažovanjem svojih stručnih kadrova uz sistematsku saradnju sa stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu razvijeni su novi proizvodi koji zadovoljavaju zahteve najprobirljivijih tržišta.

U upravljanju poslovnim procesima primenjujemo svetske standarde i praksu u pogledu kvaliteta, zaštite zdravlja potrošača naših proizvoda, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Vino Župa A.D. je nosilac razvoja primarne proizvodnje voća i povrća u regionu kroz sistematsku i organizovanu stručnu pomoć proizvođačima u povećanju proizvodnih površina i asortimana proizvoda.

Kontrola kvaliteta i sertifikati standarda kvaliteta

Obim sertifikacije

U Vino Župi je uspostavljen, dokumentuje se, primenjuje i održava integrisani sistem Menadžmenta i stalno poboljšava njegova efikasnost u skladu sa zahtevima standarda:

 • SRPS ISO 9001:2015
 • HCCP
 • SRPS EN ISO 22000:2018
 • POLITIKA

Sistem upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu obuhvata ceo proizvodni program i sve organizacione celine Vino Župe koje se nalaze na lokacijama:

ALEKSANDROVAC

Kruševačka 36

 • Alkoholna proizvodnja – podrum (linija za vina i linija za alkoholna pića),
 • Fabrika sokova i hladnjača (Topli pogon – sa linijama za aseptik kaše i koncentrisane voćne kaše, marmelade i pekmez, nova hala sa linijama za koncentrisane voćne sokove, separatorsko odeljenje sa linijama za nektare, sokove, OBP, voćna vina, voćne sirupe, hladnjača),
 • Punionica sa linijama za PET, staklenu i Tetrapak ambalažu,
 • Centralni magacin gotovih proizvoda,
 • Magacin repromaterijala,
 • Magacin aseptik kaša.

BRUS

Kralja Petra I bb

 • Hladnjača

Celokupni proces u Vino Župi je podeljen na sledeće grupe procesa:

 • proces rukovođenja,
 • proces realizacije proizvoda (stvaranje dodate vrednosti),
 • proces podrške,
 • proces poboljšavanja.

U okviru svih glavnih procesa utvrđeni su pojedinačni procesi i njihovi podprocesi, sagledan je redosled njihove realizacije i interakcija, pa je dokumentovanjem procesa obezbeđen potreban sklad u realizaciji svih procesa.

Za upravljanje procesima imenovani su vlasnici procesa. Odgovornosti i ovlašćenja vlasnika procesa definisani su u Poslovniku sistema menadžmenta kvalitetom. Vlasnici procesa prate performanse procesa preko definisanih parametara i primenjuju mere potrebne za ostvarivanje planiranih rezultata i za stalno poboljšavanje procesa.

U Vino Župi se obavljaju sledeći procesi iz „outsource“-a:

 • laboratorijska ispitivanja,
 • transport,
 • održavanje vozila,
 • održavanje softvera,
 • dezinsekcija i deratizacija,
 • etaloniranje merne opreme,
 • uklanjanje otpada,
 • merenja parametara radne sredine (buka, temperatura, napon i struja, vlaga, emisije štetnih materija u vodu, zemlju, vazduh, …).

Upravljanje procesima iz „outsource“-a, Vino Župa vrši putem sklopljenih ugovora o pružanju usluga.

Generalni direktor i top menadžment pokazuje liderstvo i posvećenost korisniku, obezbeđujući:

Zatvori meni