Vino Župa A.D. je među liderima u proizvodnji vina i voćnih sokova u Srbiji i zemljama u okruženju i respektovani proizvođač na širem evropskom i svetskom tržištu.

Razvojem proizvodnje i prerade voća i povrća svrstala se među vodeće proizvođače u zemlji. Angažovanjem svojih stručnih kadrova uz sistematsku saradnju sa stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu razvijeni su novi proizvodi koji zadovoljavaju zahteve najprobirljivijih tržišta.

U upravljanju poslovnim procesima primenjujemo svetske standarde i praksu u pogledu kvaliteta, zaštite zdravlja potrošača naših proizvoda, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Vino Župa A.D. je nosilac razvoja primarne proizvodnje voća i povrća u regionu kroz sistematsku i organizovanu stručnu pomoć proizvođačima u povećanju proizvodnih površina i asortimana proizvoda.

Kontrola kvaliteta i sertifikati standarda kvaliteta

Obim sertifikacije

U Vino Župi je uspostavljen, dokumentuje se, primenjuje i održava integrisani sistem Menadžmenta i stalno poboljšava njegova efikasnost u skladu sa zahtevima standarda:

 • SRPS ISO 9001:2015
 • SRPS ISO 14001:2015
 • SRPS OHSAS 18001:2008
 • FSSC 22000-1:2010
 • CODEX ALIMENTARIUS CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003.
 • Global G.A.P.

Sistem upravljanja kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu obuhvata ceo proizvodni program i sve organizacione celine Vino Župe koje se nalaze na lokacijama:

ALEKSANDROVAC

Kruševačka 36

 • Alkoholna proizvodnja – podrum (linija za vina i linija za alkoholna pića),
 • Fabrika sokova i hladnjača (Topli pogon – sa linijama za aseptik kaše i koncentrisane voćne kaše, marmelade i pekmez, nova hala sa linijama za koncentrisane voćne sokove, separatorsko odeljenje sa linijama za nektare, sokove, OBP, voćna vina, voćne sirupe, hladnjača),
 • Punionica sa linijama za PET, staklenu i Tetrapak ambalažu,
 • Centralni magacin gotovih proizvoda,
 • Magacin repromaterijala,
 • Magacin aseptik kaša.

BRUS

Kralja Petra I bb

 • Hladnjača

Celokupni proces u Vino Župi je podeljen na sledeće grupe procesa:

 • proces rukovođenja,
 • proces realizacije proizvoda (stvaranje dodate vrednosti),
 • proces podrške,
 • proces poboljšavanja.

U okviru svih glavnih procesa utvrđeni su pojedinačni procesi i njihovi podprocesi, sagledan je redosled njihove realizacije i interakcija, pa je dokumentovanjem procesa obezbeđen potreban sklad u realizaciji svih procesa.

Za upravljanje procesima imenovani su vlasnici procesa. Odgovornosti i ovlašćenja vlasnika procesa definisani su u Poslovniku sistema menadžmenta kvalitetom. Vlasnici procesa prate performanse procesa preko definisanih parametara i primenjuju mere potrebne za ostvarivanje planiranih rezultata i za stalno poboljšavanje procesa.

U Vino Župi se obavljaju sledeći procesi iz „outsource“-a:

 • laboratorijska ispitivanja,
 • transport,
 • održavanje vozila,
 • održavanje softvera,
 • dezinsekcija i deratizacija,
 • etaloniranje merne opreme,
 • uklanjanje otpada,
 • merenja parametara radne sredine (buka, temperatura, napon i struja, vlaga, emisije štetnih materija u vodu, zemlju, vazduh, …).

Upravljanje procesima iz „outsource“-a, Vino Župa vrši putem sklopljenih ugovora o pružanju usluga.

Generalni direktor i top menadžment pokazuje liderstvo i posvećenost korisniku, obezbeđujući:

 • Da su zahtevi korisnika, zakona i propisa utvrđeni i ispunjeni
 • Da su određeni rizici i mogućnosti koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda i poveća zadovoljstvo korisnika i da se utvrdi na koga/šta se oni odnose
 • Da se održava usmerenost konzistentnog obezbeđivanja proizvoda koji zadovoljavaju zahteve korisnika i zahteve primenjivih zakona i propisa
 • Usmerenost na povećanje zadovoljstva korisnika
 • Identifikovanje aspekata životne sredine i rizika za zdravlje i bezbednost na radu i preduzimanjem mera da se uticaj na životnu sredinu smanjuje
 • Informisanjem zainteresovanih strana o svojim značajnim aspektima životne sredine i rizicima za zdravlje i bezbednost na radu
 • Poštovanjem odgovarajućih zakonskih i drugih zahteva koji se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda, životnu sredinu, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu
 • Uspostavljanjem procedure reagovanja u vanrednim situacijama koje mogu da ugroze bezbednost proizvoda, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje zaposlenih uključujući i ljude u okolini.
Zatvori meni